EGI Notes

Thursday, October 2, 2014

Christinsanity

Christianity = ethnomasochism.

Crush the infamy!

Labels: , , , , ,